Algemene Informatie

Deze website is gecreëerd, wordt beheerd door en is eigendom van Ceres Therapy ComV.

Verzameling en Registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens door u bezorgd zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van Ceres Therapy. Deze gegevens worden opgenomen en verwerkt in het cliëntenbestand. De papieren patiëntendossier worden individueel bewaard. We volgen hierbij de deontologische code van psychologen: “Hoewel er voor patiëntendossiers van psychologen voorlopig geen wettelijke bewaartermijn vastligt, kan het aangewezen zijn om uw dossiers 30 jaar te bewaren. Dit komt overeen met de bewaartermijn voor de medische dossiers bewaard door ziekenhuizen.”

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging van persoonsgegevens.

Ceres Therapy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Inzage en correctie van gegevens

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (8 december 1992), de wet op de e-handel (11 maart 2003) en het KB van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om deze gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen. Indien gewenst kan u ons bereiken via [email protected] . U garandeert de juistheid en volledigheid van de gegevens die door u worden verstrekt. De toegang tot de diensten van Ceres Therapy kunnen al dan niet tijdelijk ontzegd worden bij het aanmelden met een valse identiteit, het verschaffen van onvolledige of onjuiste gegevens, of van persoonsgegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om contact op te nemen om een afspraak te maken, te bevestiging, te wijziging of te annuleren. De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van nieuwe activiteiten en initiatieven. Hiertoe behoren opleidingen, groepssessies, nieuwe diensten, etc. Indien gewenst kan de gebruiker op elk moment aangeven hier liever niet voor gecontacteerd te worden.

Doorgeven van gegevens aan derden

De informatie die wij van de gebruikers van de website krijgen wordt vertrouwelijk behandeld en wordt in geen geval gedeeld met derden zonder uw toestemming.

Cookie policy

Ceres Therapy ComV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen via het IP-adres zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Volgende gegevens kunnen wij hieruit afleiden:
IP-adres, Locatiegegevens, Gegevens over uw activiteiten op onze website, Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Ceres Therapy kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ceres Therapy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden tot op heden geen cookies geplaatst door derden zoals bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, tekeningen, foto’s, grafieken, films, beelden, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en alle andere bestanddelen van de site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Ceres Therapy of derden toe. De website zelf is ook auteursrechtelijk beschermd. Informatie aangeboden op de website, bestanddelen van de website en de website zelf mogen niet worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, verspreid, openbaar gemaakt, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of anders worden gebruikt tenzij Ceres Therapy hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Andere sites zijn vrij in het aanleggen van hyperlinks naar de pagina’s van de website van Ceres Therapy. Deep-linking is echter niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (vb door in-line linking, framing, e.d.) is eveneens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De website en folders van Ceres Therapy werden zorgvuldig samengesteld waarbij het verschaffen van zo correct mogelijke informatie prioriteit is. Ceres Therapy kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledigheden of onjuistheden en kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen of beslissingen die worden genomen op basis van de informatie die wordt aangeboden op de website. Ceres Therapy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door eventuele onvolledigheden, onjuistheden of nalatigheden die zich op de website voordoen.

Beschikbaarheid van de site

Ceres Therapy streeft een goede werking en beschikbaarheid van de website na. Ceres Therapy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of onderbrekingen en behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande melding de toegang tot de website te onderbreken om de website up to date te brengen, om de diensten te beëindigen of aan te passen of om andere redenen. Bovendien kan dit niet leiden tot terugbetalingen, prijsaanpassingen of andere financiële tegemoetkomingen.

Indien u vragen of opmerkingen hebt omtrent ons privacy beleid kan u steeds contact opnemen via [email protected]